MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

autó értékesítésére

(Jelen szerződés csak minta, értékesítési szerződés létrejöttekor a zárt rendszer a megbízó által megadott adatok alapján személyre szabottan létrehozza a szerződés adott autóra vonatkozó példányát. Az egyedi szerződés letölthető, illetve e-mailben kiküldjük.) 

Amely létrejött egyrészről

Név: ……………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………..

Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………………

Cégnév: ………………………………………………………………………………………………….

Székhely: ……………………………………………………………………………………………….

Adószáma: ……………………………………………………………………………………………..

Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………………

mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó)

Másrészről a DUNAI CAR Kft. Székhely: 3713 Arnót, Arany János u. 8. (a www.autokhitelre.hu és a www.ah-work.hu honlapok tulajdonosa és üzemeltetője) Adószám: 12934874-2-05, (Képviseletében: Duch Béla ügyvezető. Telefonszáma: 06204214281), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott)

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a tulajdonában lévő gépjármű értékesítésével.

2. Megbízó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a(z)

………………………….…… évjáratú, ……………………………………………….…………………….. típusú,

…………………. Km állású, ..………………. kivitelű, ……………… színű, ……… ajtós, ………….LE,

……………………………………………… alvázszámú, …..…………………..………………. motorszámú,

………………………………… forgalmi rendszámú, ………………………….…………………….állapotú,

……………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………….. hibával rendelkező gépjármű.

A Megbízó kijelenti, hogy a gépjármű per, – teher, – és igénymentes, annak tulajdonjoga minden korlátozástól mentesen átruházható. A Megbízó a gépkocsi tulajdonjogának átruházásáért, tehermentességéért szavatosságot vállal.

3. A Megbízó a szerződés aláírásával egyidejűleg a gépjárművet nem adja át a Megbízottnak, de meghatalmazza, hogy jelen megállapodás alapján a 2. pontban említett gépjárművet bizományosan interneten értékesítheti, valamint közvetítői jogcímen a hirdetések révén a vevőt felkutathassa a gépjármű vásárlására. A megbízó a tulajdonában lévő autóért ….……………………….. Ft fix árat határoz meg. A Megbízott a megállapodott vételárra bármennyi jutalékot rárakhat a reális eladhatóság figyelembevételével. A jutalék díjával megnövelt ár, az autó eladási ára, amely összeggel a Megbízott hirdeti az autót, illetve amelyet az autó vételénél az autó adás-vételi szerződésnél rögzítenek. 

4. A Megbízott a Megbízó nevében jogosult komoly vásárlási szándék esetén foglalót kérni az általa felkutatott vevőtől. A foglaló a jutalékkal megegyező összeg, amely az autó irányárának minimum az 5 %-a. A jutalék összege minden esetben beleszámít az autó vételárába, amelyet a  Megbízott  jutalékként visszatart és sikeres eladás esetén közvetítési díjként (TÁEOR 8299 egyéb máshová nem sorolt üzleti szolgáltatásként) utólag kiszámláz a Megbízó felé. Mivel a foglaló a jutalék összegével megegyezik, a Megbízó a foglalóra nem tarthat igényt.

5. Rendhagyó, az általánostól eltérő esetek kezelése: Amennyiben a vevő a Megbízottnál befizette a foglalót az autóra, viszont a Megbízó a jelen szerződés időtartama alatt eladta a saját tulajdonában lévő autóját, ebben az esetben a Megbízott a foglalót átirányítja egy másik autóra, valamint 3 munkanapon belül felajánl a vevő felé egy  hasonló évjáratú, típusú és ár/érték arányban levő autót. Amennyiben a Megbízó önállóan eladja a tulajdonában lévő gépjárművet, legkésőbb a következő munkanapon köteles értesíteni arról a Megbízottat. A Megbízott eképpen jár el abban az esetben is, amikor a vevő személyesen megtekinti az eladandó autót és az nem felel meg számára. A Rendhagyó, az általánostól eltérő esetek kezelését azonos szöveggel az itt leírtak alapján  külön a Megbízott és a Vevő között megkötött Megbízási Szerződésben is rögzíti. Amennyiben a vevő valamilyen oknál fogva eláll a vásárlási szándékától, abban az esetben a foglaló szintén a Megbízottat illeti, a Megbízó nem tarthat rá igényt. Ilyen esetben a Megbízott állítja ki a számlát a vásárlási szándékától elállt vevő felé.

6. A szerződésben meghatározott gépjárművet Megbízott a Megbízóval közösen megállapított irányáron 30 napig kínálja eladásra. Amennyiben ezen idő alatt a gépjármű nem kerül eladásra, úgy a Megbízó a Megbízott közreműködésével ismét meghatározza az autó eladási árát, amely a szerződésben ismételten rögzítésre kerül.

7. Jelen szerződés határozatlan ideig érvényes. Megbízó a szerződést írásban bármikor felbonthatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által már elvállalt, vagy folyamatban lévő kötelezettségekért. A Megbízott is bármikor felmondhatja a szerződést, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó az ügyintézésről gondoskodhasson.

8. Felek kijelentik, hogy a Megbízott az elemi károkért, a vis maior és más rongálás okozta károkért, valamint a Megbízó által a Megbízott tudomására nem hozott rejtett hibából eredő károkért felelősséggel semmilyen körülmények között nem tartozik. A Megbízó tartozik felelősséggel az autó műszaki állapotáért a Megbízott által közvetített vevő felé.

9. A Megbízott minél hamarabbi eredmény elérése érdekében feltölti a szerződésben foglalt gépjármű adatlapján a www.autokhitelre.hu weblapjára, illetve autóvásárlási hitel, vagy lízing ügyintézéséhez kapcsoltan a kiképzett értékesítői által lehető leggyakrabban meghirdeti a közösségi oldalakon, egyéb internetes hirdetési felületeken. A hirdetések esetleges díját a Megbízott állja. A Megbízót jelen szerződés megkötésével kapcsolatban az értékesítésből származó jutalékon felül egyéb költség nem terheli.

10. A Megbízott hetente (vagy változás esetén azonnal) tájékoztatja a Megbízót, hogy milyen érdeklődés van a gépjárműre, illetve hogy milyen stádiumban van az ügyintézés.

11. A Megbízó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködés során a Megbízott által a bizományos értékesítéshez közzétett valamennyi adatot, információt, szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezel, senkinek semmilyen körülmények között azokról nem beszél, továbbá semmilyen médiumon keresztül nem teszi közzé. A fenti kötelezettségek megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint a Megbízó büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozik.

12. A Megbízó felelősségének tudatában kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által közvetített vevővel nem köt szerződést a Megbízottat kikerülve, csupán a megbízási szerződésben megállapodott pontok alapján. A Megbízott nélkül az általa közvetített vevővel megkötött adásvételi szerződés esetén a foglaló a Megbízottat illeti jutalékként, ugyanúgy, mintha az adásvétel rajta keresztül zajlott volna le.

13. Az adatkezelésről a részletek a http://www.ah-work.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ oldalon tekinthetőek meg.

14. A Megbízó és a Megbízott a Megbízási szerződést, mint akaratukkal megegyezőt kötötték meg egymás közt. Felek az esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében kikötik a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés a 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet szerinti, “Távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

 

Kelt: ……………………………………., 2020 ………………………….